Politikalar

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Politikalar

KALİTE POLİTİKASI

YAPI MERKEZİ, hedeflerini doğru belirleyerek, bu hedeflere varış metotlarını doğru seçerek, hedeflere odaklanmış takım ve liderlik ruhu ile riskleri öngörüp bunlara karşı gerekli önlemleri alarak, aşağıdaki Kalite Politikaları doğrultusunda hareket eder;

 • Tüm işlerinde müşteri memnuniyetini en ön planda gözetir, işlerini planlanan sürede ve bütçe sınırları içinde, istenilen kalitede, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılar şekilde teslim eder,
 • Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak için; sürekli geliştirme ve iyileştirme odağı ile ihtiyacı olan ileri teknolojileri ve mühendislik yöntemlerini öğrenir, geliştirir, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet eder,
 • Varlığını sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak için, oluşturduğu fark ile orantılı miktarda katma değer yaratmayı öngörür,
 • Taahhüt ettiği tüm projeleri, Yapı Merkezi kuralları, proje yönetim çerçevesi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirir,
 • İş ortakları, tedarikçileri ve alt işverenleri ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu, rekabet gücünü arttıran işbirlikleri kurar ve sürdürür,
 • Stratejik planlamaları ile Şirket vizyonu ve misyonu doğrultusunda süreçleri yalın bir şekilde tasarlar, süreç performanslarını takip eder ve sürekli geliştirir,
 • Kalite yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirme odaklı bir anlayışla gözden geçirir ve iyileştirir,
 • Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerinin gelişimi ile Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirir, mesleki eğitim ve gelişim programları düzenler, ilgili personel ve kaynak kullanımını tesis eder,
 • Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşabilmek adına risk ve fırsatlarını sistematik olarak değerlendirir; istenen etkileri geliştirirken, istenmeyen etkileri önler veya kabul edilebilir seviyeye indirger.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

YAPI MERKEZİ, sürekli iyileştirme kültürü ile belirlenmiş olan hedeflerine ulaşmak, yürütülen tüm faaliyetler sırasında kararlı ve sistematik bir İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası izlemek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda hareket eder;

 • Çalışanları, alt işverenleri ve faaliyet gösterdiği alanlardaki topluluklar da dahil tüm ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar,
 • Her seviyedeki yöneticileri, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması ve sürekliliğinin korunması hususunda liderlik eder,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının engellenmesi, tespit edilmiş olan tehlikelerin ortadan kaldırılması, risk ve fırsatların belirlenmesi için gerekli tüm kaynakları kullanır,
 • Yaşanmış olan iş kazalarını, tespit edilmiş olan meslek hastalıklarını veya bu potansiyele sahip tüm olayları kayıt altına alır, inceler, tekrarını engellemek için gerekli olan tüm önlemleri belirler, alır ve takibini yapar,
 • İşveren kontrat şartları, ilgili yerel ve uluslararası tüm yasal düzenlemelere ve diğer tüm İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerine uygun hareket eder,
 • Çalışanlar, çalışan temsilcileri ve tüm ilgili taraflar için uygun bir danışma ve iletişim sistemi kurulması ve sisteme katılımlarının sağlanması için gerekli adımları atar,
 • Çalışanlar, alt işverenler ve tüm ilgili tarafların ‘’sıfır kaza’’ hedefini bir kültür olarak benimsemesini, bu kültürün sürekli geliştirilmesi için gerekli olan destek, kaynak ve eğitimlerin verilmesini sağlar,
 • Kendi İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını ve yasal gerekliliklerini sağlayan alt işverenler ve tedarikçiler ile çalışır.
 • Belirlenmiş olan hedeflerin, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi performansının takip edilmesi, düzenli olarak ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlar,
 • İlgili tüm şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının yılda en az bir defa gözden geçirilmesini sağlar.

 

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA

YAPI MERKEZİ; çevrenin korunması konusunda sürekli artan bir bilinçle, yürüttüğü tüm faaliyetlerin, çevre ve topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak ve gelecek kuşaklara gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir çevre bırakma çabası ile aşağıdaki politikaları benimser;

 • Tabi olunan ulusal ve uluslararası yasalara ve çevre ile ilgili diğer tüm şartlara uygun hareket eder ve performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir Çevre Yönetim Sistemi’ni kararlılıkla uygular,
 • Bu alanda sürekli iyileştirme ve gelişim amacıyla yükselen standartları göz önüne alır ve yeni hedefler belirler,
 • Çevre yönetimi bilincine sahip tedarikçilerle çalışmayı amaçlar,
 • İş ortakları ve alt işverenlerinden, bu politikanın uygulanmasını talep eder ve diğer girişimlerinde ise söz konusu politikanın aynısının veya benzerinin uygulanması yönünde çaba sarf eder,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımıyla çevresel etkileri azaltarak faaliyetlerinin topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesini ya da en aza indirgenmesini hedefler,
 • Atıkların çevreye olan etkilerinin önüne geçmek veya geri dönüşümünü sağlamak adına aksiyonlar alır,
 • Çevre yönetimi kapsamında risk ve fırsatları değerlendirirken; acil durumlar, olası tüm çevre boyutları ve çevresel etkileri dikkate alarak risklerin en aza indirilmesini ve potansiyel fırsatların değerlendirilmesini sağlar,
 • Enerji verimliliğini arttırmak adına proje planlaması yapar ve enerji sarfiyatını azaltır,
 • Doğal kaynakları verimli kullanır, israftan kaçınır,
 • Çevre performansını sürekli iyileştirme ve gelişim odaklı bir anlayışla gözden geçirir,
 • Çevre bilincinin her düzeyde oluşması için çalışmalar yapar. Tüm çalışanlarının, çevrenin korunmasına katkıda bulunmalarını sağlar,
 • Paydaşları ve iş ortakları ile birlikte, sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirir,
 • Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde faaliyetlerini gerçekleştirir,
 • Tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurur,
 • Çevre, sosyal, sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirip etki azaltıcı önlemleri uygulayarak faaliyetlerinin topluluklar üzerindeki etkilerini azaltır,
 • Faaliyetlerinden etkilenen toplulukların haklarına ve görüşlerine saygı gösterir. Adil, şeffaf ve efektif iletişim mekanizmaları kurulmasını sağlar ve topluluklarla projeleriyle ilgili bilgileri paylaşır,
 • Faaliyetlerinin, somut ve somut olmayan kültür değerleri üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesini hedefleyerek topluluklar üzerindeki etkileri azaltır.

ASLAN UZUN

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Genel Müdür

21/05/2021

 

 


Belgeler

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Çerez Politikası
Çerez Politikası
İnternet sitemizde, çerez (cookie) kullanılmaktadır. İnternet sitemizde kullanılan çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi almak için www.ym.com.tr adresinde yer alan Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz. Çerez tutulmasını istemiyorsanız Çerez ayarlarınızı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerinin kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.